Prepravný poriadok TAXIFM

PREPRAVNÝ PORIADOK

spoločnosti TAXIFM Fašung Miroslav

pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy – taxi-služby

vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,

zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok upravuje prepravne podmienky spoločnosti Miroslav Fašung v postavení sprostredkovateľa /ďalej ako “dopravca”/ potrebnej na uzavretie prepravnej zmluvy v taxi-službe/ďalej ako “Prepravný poriadok”/.

2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu www.taxifm.sk , oznámením na nástenke dopravcu a po jeho zverejnení je jeho obsah súčasťou každej zmluvy o preprave a úprave práv a povinností účastníkov.

3. Na účely tohto Prepravného poriadku je sprostredkovanie objednávkovej služby /dispečing/ prevádzkovateľom osobnej dopravy vozidlami taxi-služby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb prostredníctvom aplikácie taxi.

4. Na účely tohto Prepravného poriadku sa dopravcom rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy – taxi-služby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožine a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.

Čl. II

Povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný najmä:

a) Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxi-službe podľa prepravného poriadku.

b) Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia prepravného poriadku na svojom webovom portáli www.taxifm.sk a na viditeľnom mieste v sídle – prevádzke spoločnosti.

c) Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxi-služby a po uskutočnení prepravy vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného vo vozidle taxi-služby.

d) Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.

e) Označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom a prevádzkovateľom taxi-služby  – dispečingu.

f) Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxi-službe, cestujúcim a tretím osobám. Vozidlo musí mať platné poistenie PZP vozidla.

g) Ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxi-službe vykonávajúci dopravca, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v rovnakom rozsahu

Čl. III

Vozidlo taxi-služby

1. Vozidlom taxi-služby môže byť len vozidlo, ktoré:

a) je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,

b) ma najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich.

c) je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich osôb, vrátané vodiča.

d) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa taxi-služby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby.

e) ma pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určene meradlá.

f) na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxi-služby na mieste viditeľnom pre cestujúceho platný cenník taxi-služby – dispečingu.

g) je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku.

h) je vybavene funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI ktoré je na vozidle v najvyššom bode vozidla uchytené magneticky, pevnou montážou na strešnom nosiči.

2. Osobné auto taxi-služby pripravené na prepravu ma rozsvietené strešné svietidlo.

a) od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je strešné svietidlo vypnuté.

b) osobné auto taxi-služby, ktoré nevykonáva taxi-službu, ma strešné svietidlo zakryté neprehľadnou prikrývkou alebo je od montované.

c) umožňuje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo ma batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

Čl. IV

Výkon činnosti taxi-služby

1. Dopravca ma prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku.

2. Dopravca ponúka prepravu cestujúcich objednávkovou službou, pričom vodič vozidla taxi-služby zabezpečuje jej riadne a včasné vybavenie a je povinný prepraviť cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta. Cieľové miesto prepravy je určené prepravovaným cestujúcim, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak .

3. Vodič vozidla taxi-služby je taktiež povinný prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxi-služby, alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxi-služby bez cestujúceho – okrem zastávok pravidelnej dopravy.

4. Prepravná povinnosť vodiča taxi-služby je podľa poradia na stanovisku taxi-služby v danej lokalite kam patrí daná objednávka .Pokiaľ sa jedná o vozidlo zo zvýhodnenou cenou pre objednávajúceho toto vozidlo je uprednostnené pred ostatnými vozidlami čakajúcimi v rade.

5. Cena za prepravu je ovplyvnená čakaním v križovatkách, momentálnej dopravnej situácie a prejazdených km, nakoľko taxametre sú vybavené počítaním času a prejazdených km.

6. Preprava sa uskutočňuje v súlade so zákonom po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave buď písomne ,alebo ústnou formou zo strany dispečingu a poskytovateľa taxi-služby.

7. Pri objednávaní vozidla taxi-služby je objednávateľ povinný uviesť

a) meno objednávateľa alebo prepravovanej osoby,

b) nástupné miesto prepravovanej osoby,

c) telefonický kontakt objednávaného prípadne kontakt na prepravovanú osobu

d) cieľové miesto (miesto kde bude preprava ukončená)

8. Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú vo vozidle taxi-služby fajčiť, piť, jesť, na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča vozidla taxi-služby.

9. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.

10. Objednávateľ musí pri objednávaní prepravy oznámiť taxi-službe – dispečing u aj prepravu nad-rozmernej cestovnej batožiny, ako sú najmä barle, palice, kočíky, klietky, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečné. Tieto možno prepravovať iba v priestore pre batožinu.

11. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje výlučne vodič vozidla taxi-služby.  

12. Vo vozidle taxi-služby sa musia na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osobne nesmie byť vyšší, ako je počet miest vrátane vodiča uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.

13. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, každá prepravovaná osoba vo vozidle taxi-služby počas prepravy je povinná použiť bezpečnostný pás ktorým je vybavené vozidlo inak zodpovedá za škodu, ktorá tým dopravcovi vznikne.

14. Po vykonanej preprave je vodič taxi-služby povinný vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:

a) číslo dokladu

b) evidenčne číslo vozidla

c) dátum jazdy

d) obchodné meno prepravcu, adresu prevádzky prípadne sídlo firmy IČO, DIČ

e) východiskové a cieľové miesto prepravy,

f) zaplatené cestovne s DPH

g) podpis vodiča taxi-služby, ktorý prepravu vykonal.

15. Pri výkone taxi-služby je vodič povinný mať vo vozidle taxi-služby tieto doklady:

a) osvedčenie o technickom preukaze vozidla, osvedčenie o STK a EK

b) kópiu koncesnej listiny,

c) ID kartu vodiča v taxi-službe na viditeľnom mieste vo vozidle,

d) preukaz totožnosti vodiča,

e) doklady o ciachovaní taxametra ústavom legálnej metrológie,

f) montážny list od taxametra.

Čl. V

Zmluva o preprave osôb, vznik, obsah

1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len “prepravná zmluva”).

2. Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim aj nasledovným spôsobom:

a) prostredníctvom vodiča taxi-služby na stanovišti taxi-služby, alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxi-služby.

b) vo svojom sídle

c) prostredníctvom dispečingu

pričom prepravná zmluva sa uzatvára ústnou objednávkou medzi vodičom a cestujúcim, ktorý dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu a to za účelom prepravy na určené miesto, čím súhlasí aj s cenou dopravcu za vykonanie prepravy cestujúceho.

3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy ma cestujúci pravo oboznámiť sa s platným cenníkom taxi-služby.

4. Po vykonanej preprave je vodič taxi-služby povinný vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. IV ods. 14 prepravného poriadku.

5. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.

6. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič vozidla taxi-služby podľa podmienok čl. VII prepravného poriadku.

7. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxi-služby. Odmietnutie zaplatenia cestovného sa rieši privolaním Polície a je vymáha-teľné súdnou cestou. Cestujúci je povinný zaplatiť dopravcovi zákonom určený úrok z omeškania.

Čl. VI

Ukončenie platnosti zmluvy o preprave

1. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy, alebo ustanovenia prepravného poriadku.

2. Vodič vozidla taxi-služby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak :

a) cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxi-služby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera

b) manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxi-služby

c) ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodné mení trasu a cieľ prepravy

d) vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo spolucestujúcich.

3. Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxi-služby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

Čl. VII

Odmietnutie prepravy a nakladanie s nájdenými vecami

1. Vodič vozidla taxi-služby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:

a) čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxi-služby.

b) vodičovi to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody.

c) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej latky, hrozí znečistenie alebo poškodenie vozidla taxi-služby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy.

d) to neumožňuje správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy a o vozidlo taxi-služby.

e) cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo taxi-služby.

f) cestujúci ak má záujem prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možne prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.

2. Vodič taxi-služby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxi-služby ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxi-služby je povinný vec odovzdať na dispečing taxi-služby prípadne na polícii.

3. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxi-služby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá.

4. Nálezca ma právo na náhradu nevyhnutných výdavkov.

Čl. VIII.

Zodpovednosť

1. Za porušenie povinnosti taxi-služby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxi-služby, je dopravca povinný nahradiť preukázateľnú škodu vzniknutú cestujúcemu.

3. cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:

a) náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom

b) náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxi-služby

4. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

Čl. IX

Reklamácie, sťažnosti, náhrada škody

1. Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od vykonania prepravy. Cestujúci má právo sa telefonicky alebo písomne informovať na priebeh vybavovania reklamácie.

2. Cestujúci je oprávnený reklamovať nedostatky dopravy týmto spôsobom:

a) Doručením reklamácie na mail dopravcu.

b) Doručením písomnej reklamácie na adresu sídla dopravcu.

3. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku ako aj doklady preukazujúc uskutočnenie prepravy.       ( úhrada odplaty za prepravu)

4. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote, nie kratšej ako 8 dní, považuje sa za nepodanú.

5. Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať sťažnosť, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez dlhého odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dni od skutočnosti na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.

6. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov(§ 427 až 431).

7. Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcimi alebo veciach, ktoré mal pri sebe, toto právo sa môže uplatniť cestou súdu.

8. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.

9. Právo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s ním alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomne uplatniť najskôr u dopravcu a to najneskôr do 30 dni odo dňa, kedy došlo ku škode, alebo do 15 dní odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.

10. Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa tohto článku môže preskúmať Slovenská obchodná inšpekcia.

Čl. X

Mimoriadna udalosť

1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej v texte len “Mimoriadna udalosť”) pri výkone osobnej dopravy – taxi-služby sa považuje:

a) dopravná nehoda vozidla taxi-služby, prípadne ak je svedkom dopravnej nehody

b) požiar vozidla

c) úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby

2. Pri Mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxi-služby povinný predovšetkým:

a) bezodkladne zastaviť vozidlo

b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou

c) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc

d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie

e) informovať o tejto skutočnosti dispečing

3. Ak pri Mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desaťnásobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxi-služby povinný:

a) ohlásiť bezodkladne Mimoriadna udalosť policajnému orgánu

b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia Mimoriadnej udalosti

c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí a privolaní pomoci, alebo po ohlásení Mimoriadnej udalosti.

e) informovať o tejto skutočnosti dispečing.

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

1. Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v Prepravnom poriadku.

2. Cestujúci, uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravného poriadku.

3. Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie Prepravného poriadku, pričom o zmenách bezodkladne informuje Cestujúcich formou oznámenia v Obchodných miestach dopravcu a na internetovej stránke dopravcu www.taxifm.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť. Prepravný poriadok nadobúda účinnosť najskôr po 15 dňoch odo dňa zverejnenia oznámenia o jeho vydaní. V prípade, ak cestujúci nesúhlasí so zmenou Prepravného poriadku, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti nového Prepravného poriadku . Ak sa dopravca a cestujúci nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové vzťahy a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky. Ak cestujúci vo vyššie uvedenej lehote neoznámi dopravcovi svoj nesúhlas so zmenou VOP, platí, že so zmenou súhlasí a akceptuje ponuku dopravcu a cestujúci sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmeneným Prepravným poriadkom .

4. Pôsobnosť tohto Prepravného poriadku alebo jeho časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou cestujúceho a dopravcu.

5. Tento Prepravný poriadok bol schválený rozhodnutím spoločníkov Miroslav Fašung dňa 01.07.2019

6. Tento Prepravný poriadok bol zverejnený dňa 1.07.2019.

Schválil: Miroslav Fašung

Call Now Button